Klauzula informacyjna

Obozu sportowego „Mario Camp” organizowanego przez Fundację Pomagamy Od Serca Mariusza Stępińskiego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z uczestnictwem w obozie sportowym pod nazwą „Mario Camp”, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza ww. dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje.

 1. Administratorem danych zawartych w umowach oraz dokumentach kwalifikacyjnych do uczestnictwa w obozie sportowym w ramach „Mario Camp” jest Fundacja Pomagamy Od Serca Mariusza Stępińskiego z siedzibą w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 85/87/8, kod: 90-057 wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000727621, oraz REGON 36996995600000.

 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Mario Camp”.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji wypoczynku dzieci w ramach obozu sportowego. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w wypoczynku.

 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim je pozyskano. Okres przechowywania danych, 5 lat określony w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

 6. Wgląd do danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku zgodnie z przepisami prawa mają osoby i instytucje określone w aktach prawnych, na podstawie których organizowany jest wypoczynek (m.in. Kurator Oświaty, Państwowy Inspektor Sanitarny).

 7. W toku załatwiania sprawy dane mogą być przekazywane:

a) za Pana/Pani zgodą dane osobowe dziecka ( imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania) i Pani/Pana podpis będą przekazane firmie ubezpieczeniowej w celu ubezpieczenia.
b) na Pana/Pani żądanie dane zawarte na wystawionej fakturze (imię, nazwisko i adres rodzica oraz imię i nazwisko dziecka) będą przekazane do biura rachunkowego prowadzącego księgowość Fundacji.
c) Może zaistnieć również taka sytuacja, że dane osobowe dziecka (imię, nazwisko, rok urodzenia oraz Pani/Pana podpis) będą przekazane innemu podmiotowi np. organizatorowi innych atrakcji np. Termy Uniejów w celu uzyskania zgody na udział w tych atrakcjach.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych z chwilą wycofania zgody. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza uczestnictwo w wypoczynku dzieci i młodzieży.

 2. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem.

 3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do podanych danych i ich sprostowania.

 4. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane 5 lat przez administratora tj. do czasu określonego w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

 5. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Chęć uczestnictwa w obozie sportowym jest związany z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych patrz wyżej klauzula informacyjna - wypoczynek dzieci i młodzieży.