Regulamin

Obozu sportowego „Mario Camp” organizowanego przez Fundację Pomagamy Od Serca Mariusza Stępińskiego:

 1. Każdy uczestnik zgrupowania sportowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. Każdy uczestnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez trenera.

 3. Każdy uczestnik:

a) Będzie punktualnie stawiać się na posiłki i wszystkie zajęcia oraz aktywnie w nich uczestniczyć.
b) Będzie dbać o czystość i porządek w swoim pokoju oraz szanować powierzone mienie w miejscu zamieszkania i poza jego terenem.
c) Dba o czystość rąk – myje ręce po każdym treningu, wyjściu z pokoju oraz przed posiłkami. Dodatkowo dezynfekuje ręce preparatem.
d) Dba o dezynfekcje własnego sprzętu sportowego po każdym treningu.
e) Posiada odzież lub maskę chroniącą usta w przypadku, gdy nie jest zachowane 2 metry odstępu od innych osób spoza obozu.
f) Zgłasza natychmiast złe samopoczucie kierownikowi obozu.

 1. Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony drogi sprzęt elektroniczny, telefon, aparat fotograficzny.

 3. Należy stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez trenerów i opiekunów, w tym w szczególności przestrzegać wszystkich poleceń związanych z zajęciami na boisku piłkarskim, hali sportowej oraz basenie, siłowni, itd.

 4. Zajęcia na boisku (w przypadku decyzji trenera) będą odbywać się według zasad regulaminu korzystania z boiska.

 5. Przed rozpoczęciem zajęć na boisku, każdy uczestnik zostanie zapoznany z regulaminem.

 6. Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obozu bez wiedzy trenera lub wychowawcy.

 7. Wszystkie problemy, w tym zdrowotne, natychmiast zgłaszać do trenera lub wychowawcy.

 8. Uczestnik zgrupowania musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w przypadku zauważenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym trenera lub wychowawcę.

 9. Uczestnik zgrupowania ma obowiązek stosować się bezwzględnie do wszystkich poleceń trenera lub wychowawcy.

 10. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać legitymację.

 11. Każdy uczestnik musi posiadać swój osobisty bidon.

 12. Każdy uczestnik zabiera ze sobą odpowiednia ilość sprzętu treningowego, obuwie (halowe i na zewnątrz).

 13. Uczestnicy zgrupowania są objęci zakazem posiadania i palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania jakichkolwiek środków odurzających.

 14. Rodzice/opiekunowie uczestników zgrupowania zobowiązują się osobiście odebrać dziecko po przyjeździe z wypoczynku od wychowawcy grupy.

 15. Nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało następującymi konsekwencjami:

a) Upomnienie przez trenera (opiekuna) i powiadomienie rodziców (opiekunów) o zachowaniu.
b) Zakaz udziału w zajęciach programowych ( np. treningi, pobyt na basenie, itd).
c) Wydalenie ze zgrupowania ( powiadomienie Rodziców/opiekunów prawnych w celu przyjazdu po dziecko).

W przypadku drastycznego złamania regulaminu stosowany będzie bezpośrednio punkt 3.